Informačný systém pre kontrolórov


Projekt sme začali realizovať na základe výhry vo verejnej súťaži na Phare projekt s názvom: Information System for Increasing the Efficiency of the Slovak Tax Administration - Informačný systém na zvýšenie efektívnosti slovenskej daňovej administratívy. Jeho účelom je skvalitnenie výberu nepriamych daní a zvýšenie efektivity daňovej kontroly.

Projekt zahŕňa vývoj a podporu dvoch samostatných informačných systémov:

  • ISK1 – systém na zabezpečenie efektívneho výberu daňových subjektov na daňovú kontrolu. Na základe zadávaných kritérií poskytuje zoznamy daňových subjektov, ktoré v prípade potreby môžu byť ďalej upravované. Zároveň poskytuje monitorovanie a vyhodnocovanie vykonaných daňových kontrol.
  • ISK2 – systém sa používa na výkon daňovej kontroly. Daňový kontrolór má systém nainštalovaný aj v notebooku a má ho k dispozícii na mieste vykonávania daňovej kontroly. Systém umožňuje automatizované vytváranie dokumentov počas výkonu daňovej kontroly, načítanie relevantných údajov, ako aj prístup k týmto údajom počas daňovej kontroly, spätný prenos údajov z daňovej kontroly a zefektívnenie niektorých činností daňových kontrolórov.
Obidva systémy sú nasadené v reálnej prevádzke a sú priebežne dopĺňané a modifikované podľa potrieb a požiadaviek užívateľov a platnej legislatívy.