O spoločnosti Beset

 

Na bývalom československom trhu sme pôsobili najprv pod menom ICL nepretržite od konca 60-tych rokov. V priebehu tejto doby sme získali významný podiel na trhu informačných systémov. Vplyvom rozdelenia československej federácie vzniklo koncom roku 1992 zastúpenie pod názvom ICL Slovakia v Bratislave s pobočkami v Trenčíne a Banskej Bystrici. Vzhľadom k nášmu rozmiestneniu pobočiek sme k zákazníkovi vždy na blízku a naše servisné služby sú pre našich zákazníkov prístupné 365 dní v roku.

V apríli 2002 sa na základe rozhodnutia materskej spoločnosti Fujitsu Limited spoločnosť ICL Slovakia premenovala na Fujitsu Services a pôsobila pod obchodnou značkou Fujitsu. V roku 2003 Fujitsu zvolilo stratégiu koncentrácie na outsourcing a príbuzné IT služby pre kľúčové trhy a klientov západnej Európy a svoj biznis vo východnej Európe sa rozhodla zveriť do rúk silných partnerov. Plánovaný predaj pobočiek vo východnej Európe jedinému investorovi neprebehol a majiteľom Fujitsu Services sa v roku 2004 stal slovenský subjekt. Spoločnosť s názvom Beset je kontinuálnym pokračovateľom Fujitsu Services a zmena vlastníckych vzťahov a mena nemala významnejší vplyv na chod a stratégiu spoločnosti.

Beset má stále rovnaký cieľ ako po celé roky svojho pôsobenia a to prinášať svojim zákazníkom komplexné profesionálne riešenia, kvalitné služby, spoľahlivosť, pohotovosť, vysokú úroveň implementácie informačných systémov a následnú starostlivosť o informačný systém ako celok. Naše ciele sa snažíme dosiahnuť pomocou odborne vyškolených technikov, profesionálneho manažmentu, výberom kvalitných pracovníkov a pomocou know-how na vytváranie a zavádzanie systémov akéhokoľvek rozsahu.
 

Následne po zmene majiteľa a názvu Beset uzatvoril nové partnerstvá a stal sa členom asociácie CEE IT GROUP, zoskupenia IT spoločností zo strednej a východnej Európy.
 

V apríli 1994 sme ako prvá firma v oblasti informačných technológií získali medzinárodné osvedčenie ISO 9001. Certifikát kvality ISO 9001 : 2000 spoločnosť Beset každý rok úspešne obhajuje. V roku 2004 pribudol certifikát priemyselnej bezpečnosti, udeľovaný Národným bezpečnostným úradom SR na stupeň "Dôverné", ktorý sme v roku 2009 obhájili na vyšší stupeň utajenia "Tajné". Začiatkom roka 2005 sme získali certifikát informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001.

Sme si vedomí dôležitosti ochrany informácií pre svojich zákazníkov, ktorým poskytujeme služby a produkty v oblasti informačných technológií. To znamená, že informačné systémy, informačné procesy a procesy zabezpečenia informácií v spoločnosti Beset spĺňajú prísne parametre normy ISO/IEC 27001. V roku 2007 k trom významným certifikátom pribudol po úspešnej certifikácii aj certifikát systému environmentálneho manažmentu ISO 14 001:2004.
V roku 2017 do rodiny certifikátov pribudobl certifikát manažmentu IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000, vďaka čomu deklarujeme kvalitu poskytovaných IT služieb svojim zákazníkom. Riadenie IT služieb prináša zníženie rizík spojených s činnosťou organizácie pri zachovaní požadovanej kvality služieb, rýchlejšiu adaptáciu na imleplementáciu zmien požiadaviek zákazníka a neustále zlepšovanie poskytovaných IT služieb.

Pre súčasných a potenciálnych zákazníkov a partnerov tým poskytujeme záruku, že informácie, ktoré o nich spoločnosť získa, sú spoľahlivo chránené a že produkty a služby spoločnosti Beset v sebe zahŕňajú potrebné zásady a parametre ochrany spracovávaných údajov. Beset je jednou z mála slovenských organizácií, ktorá je držiteľom všetkých vyššie uvedených certifikátov a je preukázateľne schopná ponúknuť a zabezpečiť svojim zákazníkom služby a produkty na tej najvyššej úrovni v oblasti kvality, bezpečnosti a informačnej ochrany, poskytovania služeb a navyše v súlade so zásadami ochrany životného prostredia

 

 

 

 
 

 

Politika spoločnosti

Vedenie spoločnosti Beset vyžaduje zodpovedný prístup ku kvalite, informačnej bezpečnosti, poskytovaniu služieb a environmentu od všetkých svojich zamestnancov.

Vedenie spoločnosti Beset vyžaduje zodpovedný prístup ku kvalite, informačnej bezpečnosti, dodávkam služieb a environmentu od všetkých svojich zamestnancov.

Vedenie spoločnosti vyhlasuje:

Prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníkov. Preto kvalitu chápeme ako systematický a komplexný súbor činností podľa ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1 a ISO 14001 doplnený splnením aplikovateľných a záväzných požiadaviek, ktoré požadovanú spokojnosť zabezpečia.

Pretože iba kvalitný produkt a služba môže uspokojiť zákazníka, prvoradým záujmom každého zamestnanca je vysoká kvalita našich produktov a služieb.

Plánované zvyšovanie kvality dosahujeme najmä zavádzaním nových technológii postupov a procesov do každodennej činnosti.
Zaväzujeme sa k ochrane informácií a teda k zvládaniu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať.
Zaväzujeme sa k dodávkam takých služieb s definovanými metrikami, ktoré budú zaujímať našich zákazníkov. Veľký dôraz kladieme na riadenie a profesionálne fungovanie našej technickej podpory, procesy incidentov a problémov, procesy riadenia zmien a informačnej bezpečnosti. Vzhľadom na to, že poskytujeme naše služby zákazníkom vo verejnej a štátnej sfére, budeme stavať našu stratégiu informačnej bezpečnosti s cieľom eliminovať riziká integrity, dôvernosti a dostupnosti informácií pri poskytovaní našich služieb.

Zaväzujeme sa k ochrane životného prostredia, vrátane prevencie znečisťovania životného prostredia.

Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú otázok kvality, informačnej bezpečnosti, manažmentu služieb a ochrany životného prostredia. Všetky užitočné návrhy a opatrenia v tejto oblasti sú akceptované a podporované.

Vybudovaný systém kvality, informačnej bezpečnosti, manažmentu služieb a environmentu je definovaný a rozvíjaný tak, aby bol schopný akceptovať požiadavky zákazníka. Nové požiadavky zákazníka zabezpečíme ďalším trvalým zlepšovaním všetkých systémov integrovaného manažérstva.


V Bratislave dňa 21. 02. 2017