Záručný a pozáručný servis

 
Pre všetky nami dodané produkty poskytujeme záručný a pozáručný servis.
V prípade, že máte problém, kontaktujte nás, alebo vyplňte On-line hlásenie poruchy.

Portfólio služieb Cenrálneho Servisu spoločnosti Beset

Portfólio služieb Customer Services ako integrálnej súčasti spoločnosti Beset sa odvíja od celkovej stratégie a obchodných aktivít firmy. Dôraz pritom kladieme na maximálne uspokojovanie potrieb a požiadaviek zákazníkov. Vychádzame zo zásady, aby:
  • služby boli prehľadne definované
  • boli flexibilné k meniacim sa potrebám zákazníka
  • umožňovali variabilné kombinácie na vytváranie optimálnych štruktúr pre riešenie komplexných požiadaviek zákazníkov
Základné služby obsiahnuté v portfóliu predstavujú inštaláciu prostriedkov výpočtovej techniky, záručný a pozáručný servis pre nami dodané produkty, výmenný spôsob opráv, dodávky náhradných dielov a zápožičky. Okrem toho sme pripravení na prianie zákazníka poskytovať ďalšie dodatkové služby podľa špecifických potrieb a konkrétnych podmienok toho ktorého užívateľa počítačového systému.

Dobou odozvy rozumieme prvú reakciu servisného pracovníka po nahlásení poruchy zariadenia zákazníkom na oddelenie Service Desk CS Beset. Doba opravy je definovaná ako maximálna doba, počas ktorej sa CS zaväzuje odstrániť poruchu od okamihu nahlásenia na Service Desk.

Bronze Service predstavuje štandardné služby základnej úrovne pre záručné a pozáručné opravy s maximálnou dobou odozvy do 3 dní a dobou opravy do 7 dní.

Silver Service predstavuje vyššiu úroveň, kde maximálna doba odozvy je 6 hodín a doba opravy sú 2 dni.

Gold Service s maximálnou dobou odozvy 2 hodiny a dobou opravy 1 deň poskytuje najvyššiu úroveň záručných a pozáručných opráv technických prostriedkov výpočtovej techniky.

Jednotlivé služby možno vzájomne kombinovať podľa prioritných požiadaviek zákazníka.

Ceny služieb sú všeobecne stanovené percentuálne z nadobúdacej ceny daných zariadení, odstupňované podľa typu požadovanej služby, alebo ako zmluvná jednorazová sadzba za vykonané služby. Ak nie je uvedené inak, cena služby pokrýva potrebné náhradné diely, servisný zásah a nevyhnutné dopravné náklady.

Dodatkové služby predstavujú väčšinou jednorazové, avšak aj opakované činnosti. Patria medzi ne napríklad generálna údržba a upgrade počítačov (i rôznorodých typov), opravy zariadení kancelárskej a telekomunikačnej techniky, školenia, konzultácie, pohotovostné služby mimo pracovnú dobu a pod. Obsah a ceny dodatkových služieb sa stanovujú individuálne a po dohode so zákazníkom.

V záujme podpory našej snahy pri trvalom skvalitňovaní úrovne poskytovaných servisných služieb, odporúčame našim zákazníkom prekonzultovať a uzatvoriť s CS Beset obojstranne výhodnú Servisnú zmluvu. Tým si zabezpečia výhody našej trvalej pozornosti pri riešení ich problémov, pri prednostnom vykonávaní opráv a pravidelnom doplňovaní stavu náhradných dielov. Servisné zmluvy možno uzatvoriť aj počas záručnej doby zariadení, kedy ich význam sa uplatní pri poskytovaní nadštandardných služieb a skrátení doby opráv. Štandardne poskytované služby CS Beset majú priradené kódové označenia a sú rozdelené podľa typu do nasledujúcich kategórií:
  • služby pre PC (desktopy, notebooky)
  • služby pre servery
  • služby pre siete
  • špeciálne služby
V nasledujúcej tabuľke je prehľadne uvedený aktuálny zoznam štandardných služieb spolu s kódovým označením. Detailný popis jednotlivých služieb si naši zákazníci môžu vyžiadať od pracovníkov servisu alebo cez Service Desk CS Beset v Bratislave.

Zoznam štandardných služieb

 
Kód služby Názov služby
CS 10 Inštalácia PC - nesieťového
CS 11 Inštalácia PC - sieťového
CS 12 Inštalácia hardware servera
CS 20 Implementácia pracovnej stanice (PC)
CS 21 Inštalácia systémového software - server
CS 22 Administrácia systému - pre server
CS 30 Návrh riešenia počítačovej siete
CS 31 Inštalácia hardwarových prvkov siete
CS 40 Základný zácvik použitia PC, POS
CS 50 BRONZE pre jednotlivé PC, POS
CS 51 SILVER pre jednotlivé PC, POS
CS 52 GOLD pre jednotlivé PC, POS
CS 60 Záručná údržba HW serverov Fujitsu Siemens Computers
CS 61 Údržba HW - server, SILVER
CS 62 Údržba HW - server, GOLD
CS 70 BRONZE pre siete non UNIX
CS 71 SILVER pre siete non UNIX
CS 72 GOLD pre siete non UNIX
CS 80 SW podpora operačných systémov Unix/Unixware
CS 81 SW údržba operačných systémov Unix/Unixware
CS 90 PC - ANTIVIR
CS 91 Diagnostika sietí
CS 93 Revízia zariadení
V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte