Systémová integrácia

 
Na súčasnom trhu informačných technológií má spoločnosť Beset najlepšie predpoklady pre vytvorenie fungujúceho a spoľahlivého informačného systému (IS). Formou komplexných služieb ponúkame profesionálnu pomoc vo všetkých etapách budovania IS.

Kvalitný informačný systém patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie predpoklady prosperity podnikateľského subjektu. Potreba IS vyplýva z úlohy informácii pri neustále meniacom sa trhu. Budovanie IS má charakter dlhodobého projektu so špecifickými vlastnosťami, s nárokmi na dodávateľa a užívateľa a jeho realizácia nesmie obmedzovať chod podnikateľských aktivít. IS sa môže skladať z viacerých komponentov a jeho návrh, zavádzanie a prevádzka výrazne ovplyvnia chod podniku, čo je spojené so vznikom závažných problémov a rizík. Pre úspešné zvládnutie všetkých rizík spojených s budovaním IS máme nasledujúce predpoklady:
  • široké portfólio HW a SW produktov
  • zmluvné partnerské vzťahy s radou renomovaných dodávateľov
  • vlastné metodiky pre riadenie projektu a jeho implementáciu
  • profesionálny tím pracovníkov
V rámci systémovej integrácie sú dodávané služby v rozsahu potrieb každého projektu. Rozsah služieb závisí od veľkosti projektu a potrieb zákazníka. Medzi potrebné služby môže patriť:
 
Spracovanie analýz a informačných stratégií
 
V tejto etape sa analyzujú potreby zákazníka na systém a navrhuje sa cieľový stav technického vybavenia, softvérových aplikácií a spôsob prevádzkovania IS pre dosiahnutie maximálnych prínosov s ohľadom na subjekt podnikania. Spracovanie analýz a informačných stratégií.
 
Vyššie dodávateľské funkcie pri dodávke IS
 
Tieto služby sú určené pre zložité integrované projekty a pre zákazníkov, ktorí chcú komunikovať iba s jedným partnerom, zabezpečujúcim všetky dodávky a odborné zastrešenie celého projektu. 
 
Riadenie projektu
 
Beset má pre oblasť riadenia projektov IS/IT školených a skúsených špecialistov, ktorí formou metodickej pomoci a poskytnutím know-how významnou formou prispievajú k úspešnej realizácii projektu.
Služba je poskytovaná formou pridelenia projektového manažéra našej spoločnosti, ktorý vykonáva v spolupráci s ďalšími odborníkmi potrebné činnosti a taktiež nesie zodpovednosť za realizáciu projektu podľa schváleného plánu a rozpočtu.
 
Servisná podpora
 
Je súčasťou dodávky a budovania informačného systému. Zahrňuje komplexnú podporu prevádzky, údržby a modernizácie IS na základe podmienok špecifikovaných v servisnej zmluve.
Prínosy systémovej integrácie: 
  • kvalifikovaný návrh riešenia umožní dosiahnuť požadované prínosy s primeranými nákladmi
  • integrované riešenie od jedného dodávateľa zaručuje fungovanie IS ako celku
  • kvalitná projektová príprava IS umožní optimálne previazať podnikové know-how s pokrokovými metódami riadenia výrobných a distribučných procesov

Podmienky poskytnutia služby

Rozsah a objem poskytovaných služieb sa definuje na základe požiadaviek zákazníka. Úspešné definovanie požiadaviek a následnú úspešnú implementáciu služieb vyžaduje vzájomnú otvorenosť a dôveru v poskytovaní a sprístupnení informácií a dokumentov zo strany zákazníka.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte