Riadenie projektov

 
Dlhoročné skúsenosti projektových manažérov spoločnosti Beset v oblasti riadenia projektov IS/IT sú veľkým prínosom pre zákazníka, ktorý sa pre túto službu rozhodne. Používaná metodika PRINCE 2, na ktorú sú naši zamestnanci certifikovaní, sa vyznačuje týmito vlastnosťami:
  • definuje potrebu a odsúhlasené riešenie, ktorým sa bude potreba riešiť
  • rozsah projektu je určený objektom riešenia, uzavretými zmluvnými vzťahmi s jedným, alebo viacerými dodávateľmi a časovým priestorom pre realizáciu
  • vychádza z jasne stanovených cieľov konkrétneho prípadu a štruktúrovaného modelu cieľového stavu riešenia
  • definuje organizačnú štruktúru projektového tímu
  • používa produktovo orientované plánovanie
  • rozdeľuje projekt do menších, jednoduchšie riešiteľných etáp
  • je dostatočne robustný a pružný, aby bol aplikovaný na projekty rôzneho rozsahu
  • kontroluje postup realizácie projektu, riadi zdroje, identifikuje a eliminuje riziká
Beset má pre oblasť riadenia projektov IS/IT školených a skúsených špecialistov, ktorí formou metodickej pomoci a poskytnutím know-how významnou formou prispievajú k úspešnej realizácii projektu. Služba je poskytovaná formou pridelenia projektového manažéra našej spoločnosti, ktorý vykonáva v spolupráci s ďalšími odborníkmi vyššie uvedené činnosti a taktiež nesie zodpovednosť za realizáciu projektu podľa schváleného plánu a rozpočtu.

Konkrétny obsah a cena služby závisí od rozsahu a zložitosti projektu a určuje sa podľa dohody na obdobie, ktoré zodpovedá časovým nárokom projektu. Dôležitou podmienkou pre úspešnú a včasnú realizáciu projektu je úzka spolupráca zo strany zákazníka s projektovým manažérom spoločnosti Beset.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte